Методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

В изпълнение на дейност 2 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе разработена Методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“ е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документът  се предоставя за публичен достъп.

www.eufunds.bg

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.