Проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2020

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Проект „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ се изпълнява от Сдружение Съюз за България в партньорство със SUPRAS, Норвегия, Община Стрелча и Мулти Левъл Консултинг. Безвъзмездната финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на 390 594 лева. Период на изпълнение на проекта: 26.09.2022 – 30.04.2024 г.

Проектът е насочен към разработване на пилотна услуга във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак и създаване на център за подкрепа, предоставяне на консултации и информация „Не си сама“. Центърът ще бъде създаден на местно ниво, в общината-партньор по проекта, Стрелча.

Важен елемент за постигане целите на проекта и за предоставяне на местни услуги „по мярка“ са планираните проучвания и анализи в десет общини (вкл. Община Стрелча). Проучванията и анализите ще са в две основни направления: уязвими групи – жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и съществуващ капацитет на подкрепящите специалисти. На база получените резултати и изводи ще се разработят 10 бр. индивидуални обучителни програми, насочени към специалистите от 10-те избрани общини.

Ще бъде реализирано обучение с цел повишаване на капацитета на подкрепящи специалисти от 10 общини от Южен централен район за превенция и борба с домашното насилие. След преминаване през обученията, 80 подкрепящи специалисти ще повишат капацитета си и ще бъдат готови да оказват подкрепа на уязвимите групи в своите населени места.

Пилотно това ще бъде представено в рамките на изпълнение на проекта с новия център „Не си сама“ в Община Стрелча. Важен елемент от проекта е и партньорството с организация от страната-донор – SUPRAS. 

Общата цел на проекта е да повиши капацитетът на българските местни власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак. Проектът подкрепя развитието и въвеждането на ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на жертвите на домашно насилие и насилие по полов признак. Част от усилията, асоциирани с интегрирания подход (осигуряване на национална/местна закрила, правосъдие, социална и психотерапевтична подкрепа за преодоляване на последиците, основана на индивидуална оценка на риска за нужди, ресурси, семейство, общност, връзка между жертвата и извършителя и др.) ще бъдат подкрепени с изпълнението на проекта.

Специфичната цел на проекта е разработване на пилотна услуга, създаване на център за подкрепа и предоставяне на консултации и информация – „Не си сама“ в Община Стрелча.

https://www.eeagrants.bg/

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.