Проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

Проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“ се изпълнява от Сдружение Съюз за България в партньорство с Община Рудозем, Община Садово и Община Чепеларе.

Общата стойност на проекта е 59 997,10 лв., от които 50 997,53 лв. европейско съфинансиране и 8 999,57 лв. национално съфинансиране. Финансира се от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Период на изпълнение на проекта: 23.08.2022 – 23.11.2023 г.

Основна цел на проекта е да се насърчат местните власти да се придържат към 12-те принципа на добро демократично управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СИДУМН) и така да се стимулира дебатът между заинтересованите страни, да се създадат и укрепят партньорствата между общините и НПО сектора, да се повиши активността на НПО при изпълнение и мониторинг на политики.

Основните проектни дейности и резултати включват:

  • Проучване, анализ и препоръки за преодоляване на трудностите и подготовка за въвеждане на 12-те принципа на добро демократично управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа като механизъм за подобряване на средата за гражданско участие в управлението.
  • Разработване на механизъм/методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съобразно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа – основа за съвместни действия/партньорства между общините и НПО.
  • Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики.

Изпълнението на проекта се стреми да надгради постигнатите до сега резултати, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, като съдейства за това все повече местни власти в страната да приемат и прилагат 12-те принципа за добро демократично управление, с което да гарантират ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса. Което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

www.eufunds.bg

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.