Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на съдебна карта“, бенефициентът Сдружение „Съюз за България“ и партньорът Сдружение „Карина България“ проведоха пилотен мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта.

Резултатите от проведения мониторинг и отправените препоръки са предоставени за публичен достъп, може да бъдат прочетени и тук.

Проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на съдебна карта“ е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg

Първоначално публикуване на информацията тук

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.