Публична покана за избор на изпълнител

Сдружение "Съюз за България" обявява публична покана за „Организиране и провеждане, вкл. логистика, на събития (обучения, срещи, посещения)“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2014 – 2021.

Пакет докумети

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.