Oбучение по Дейност 2 на Проект № BGENVIRONMENT-4.004-0014

На 21,22 и 23 Юни 20 души експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 3-дневно обучение, което се проведе в к.к. Слънчев бряг. Обучението е насочено към повишаване на компетенциите  на общински служители по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.

Събитието беше проведено в отговор на нуждите на общините за повишаване капацитета на служителите в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени. За обучението бяха осигурени квалифицирани и опитни лектори.

По време на обучението бяха представени широк кръг от теми, както следва:

Ден 1 (21 Юни):

  • Общо представяне на проекта и Програмата;
  • Предизвикателства от изменението на климата – причини, въздействие, алтернативи;
  • Последици от изменението на климата.

Ден 2 (22 Юни):

  • Изменение на климата – действия от страна на ЕС;
  • Финансиране на климатичния преход на ЕС;
  • Как ЕС цели да намали емисиите в Европа;
  • Кръгова икономика и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата

Ден 3 (23 Юни):

  • Координация и сътрудничество на общините с други институции и заинтересовани страни в борбата с климатичните промени;
  • Ролята на местните власти в процеса на адаптация;
  • Представяне на добри практики и зелени решения в градовете.

В резултат, бяха обучени 20 служители с подобрени компетенции в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени и е повишен капацитетът на общинските администрации на 4-те общини в областта на борбата с изменения на климата, стратегическото планиране и прилагане на адекватни мерки за адаптация към измененията на климата.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

Обучението е част от заложените дейности по проекта (Дейност 2) и провеждането му доведе до изпълнение на 4 мерки, заложени в стратегическите планове на 4-те общини и допринасящи за изпълнението на мерките, заложени в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие, а именно:

1. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Пещера.

2. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Батак.

3. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Садово.

4. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Стрелча.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

www.eeagrants.bg

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.