Публична покана за избор на изпълнител

Сдружение „Съюз за България“ обявява публична покана за „Създаване на обучителни програми за обучение на подкрепящи специалисти по темите превенция и борба с домашното насилие и насилието по полов признак сред уязвимите групи - жени и деца, с акцент върху ромската общност (дейност 3)“ по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”.

Пакет докумети

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.