Проучване и анализ на нуждите на уязвимите групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и проучване на подготовката и капацитета на подкрепящите специалисти от уязвимите общини от ЮЦР

В изпълнение на дейност 1 от проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ беше извършено проучване и разработени анализи на нуждите на уязвимите групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и проучване на подготовката и капацитета на подкрепящите специалисти от уязвимите общини от ЮЦР.

Проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2020.

www.norwaygrants.bg

Документите се предоставят за публичен достъп

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.