Проект: № BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.
Основната цел е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата;

Проектът се изпълнява съвместно от Община Пещера (бенефициент), Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, "Супрас" – Норвегия и Сдружение "Съюз за България„.

Специфични цели на проекта:

 • Увеличена компетентност на общинските служители за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
 • Прилагане на пилотни мерки в 4-те общини за намаляване и ограничаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата;
 • Повишена енергийна ефективност на 5 общински сгради (чрез ВЕИ);
 • Подобрено сътрудничество между организации от Норвегия и България;
 • Обменен опит и добри практики с Норвегия;
 • Анализирани и оценени общински документи и мерки, свързани с климата.

Управлението на проекта ще се осъществява изцяло със собствени човешки ресурси на бенефициента и партньорите.

Планирани са следните дейности за изпълнение на проекта:

 • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени (Д2) - Дейността предвижда провеждане на 3-дневно обучение на общински служители от 4-те общини. Основната цел на обучението ще е изграждане на институционален капацитет в областта на борбата с изменения на климата, стратегическото планиране и прилагане на адекватни мерки за адаптация към измененията на климата. В обучението ще вземат участие 20 служители, по 5 експерта от всяка община партньор;
 • Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязаните мерки за адаптация към изменението на климата (Д3) - Дейността предвижда да се направи анализ и оценка на стратегическите планове на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча, касаещи политики, действия и мерки, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. Информацията от изпълнението на текущата дейност ще бъде представена на норвежкия партньор с цел обвързването й с анализа относно добри практики от Норвегия (Дейност 4), които могат да бъдат приложени в България (включително по отношение на включването им в стратегическите общински планове);
 • Разпространяване на добри практики - подготвителна фаза - придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорството с Норвегия - В текущата дейност Норвежкият партньор - СУПРАС ще изготви доклад, съдържащ добри практики от норвежкия опит за внедряване на мерки за намаляване на емисиите и адаптиране към климатичните промени, приложими за 4-те общини-партньори в сектори като енергетика, разделно събиране на отпадъци, разумно използване на природни ресурси и опазване на околната среда, както и дейности за намаляване на вредните емисии от парникови газове и подобряване качеството на атмосферния въздух. В доклада ще има предложения как описаните добри практики могат да бъдат адаптирани в общините-партньори. В рамките разпространяване на добри практики на дейността 20 служители на общините-партньори, както и служители от Сдружение „Съюз за България“ ще  участват в 3-дневно работно посещение до Норвегия, град Кристиансанд, град с "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки. Със съдействието СУПРАС ще бъдат организирани 2-ма лектори от Норвегия, които ще изнесат 2 полудневни представяния на добри практики, приложими за България. В последната фаза от дейността за разпространяване на добри практики ще се проведат работни срещи-семинари в 4-те общини-партньори, на които да бъдат поканени представители от НПО сектора и бизнеса. Основният фокус на срещите ще бъде насочен към повишаване на капацитета, осведомеността и засилване на комуникация между администрацията, местното гражданско общество и бизнес. Ще бъдат представени и обсъдени изводите и препоръките от направените оценки на общинските стратегически документи (Д3); добрите практики от Норвегия предложенията за адаптирането им в България (Д4), както и споделения опит от норвежкия партньор (Д5).
 • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво предвижда, освен 20-те общински служители преминали обученията и обмяната на опит в предходните дейности, придобитите от тях знания да бъдат пренесени и да достигнат в общините и до други служители, имащи отношение към процеса на планиране на политики. Вече обучените служители ще подготвят презентации, относно усвоените от тях знания и компетенции и на свой ред те ще влязат в ролята на обучители на своите колеги от общините, в които работят. Ще бъдат обсъдени и общинските планове и проекти, свързани с климатичните промени, докладите от оценка и актуализацията им, както и предложени конкретни мерки/проекти, свързани с климата.
 • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени - изграждане на фотоволтаични инсталации на общински сгради, собственост на общините партньори - Предвижда се разработване и прилагане на 4 пилотни иновативни мерки за смекчаване на климатичните промени в общините-партньори по проекти. Ще се  проведат събития (4 бр.) за демонстрация на въведените пилотни мерки, както и за начините на употреба, видовете технологии, спестявания и ползи за околната среда и местното население.

Информация за СУПРАС – Норвегия:

СУПРАС има голям опит в изпълнение и управление на публично финансирани проекти в областта на опазване на околната среда и изменението на климата. Към момента се изпълнява проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в Централен и Южен райони на община Пловдив“ в партньорство между Община Пловдив и СУПРАС.

Срок на изпълнение: от 27.03.2023 г. до 27.04.2024 г.


Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.


https://www.eeagrants.bg/

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.