Пресконференция

На 16.02.2024 г. се проведе междинна пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с бенефициент Сдружение „Съюз за България“.

Пресконференцията се проведе при партньора по проекта – Община Стрелча, където вече функционира създадения по проекта център за подкрепа, предоставяне на консултации и информация „Не си сама“. Центърът е информационно-консултативен с основна цел да се повиши обществената чувствителност и нетърпимостта към проблема на домашното насилие и насилието по полов признак. В момента пилотно работи с жители на Община Стрелча.

Участниците в събитието бяха запознати с напредъка по проекта, изпълнените дейности и постигнати резултати до момента:

  • Извършени проучвания и анализи в 10 общини от Южен централен район, вкл. Община Стрелча като избрана пилотна община и 9 други общини от района - Брезово, Куклен, Раковски, Садово, Свиленград, Смолян, Кирково, Пещера, Ракитово.
  • 10 доклада от извършените проучвания и анализи – за всяка една от избраните общини в ЮЦР.
  • Споделени добри практики от Кралство Норвегия - 1 бр. наръчник „Добри практики в защита на жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромското общество“.
  • Създадени 10 обучителни програми.
  • 4 проведени обучения сред избраните общини в ЮЦР.
  • 30 специалиста с повишен капацитет за работа с жертви на домашно насилия и насилие основано на полов признак, с акцент върху ромската общност.
  • 30 специалиста, готови да оказват подкрепа в реална среда.
  • Създаден и функциониращ Пилотен център „Не си сама“ - услуга на местно ниво за работа с жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, вкл. от ромската общност в Община Стрелча – предоставяне на консултации и информация; повишаване на обществената чувствителност и нетърпимостта към проблема.

Беше подчертан приноса на Норвегия и Норвежкия финансов механизъм за реализирането на проекта.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ се финансира по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2020.

https://www.eeagrants.bg/

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.