Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики

В изпълнение на дейност 3 от проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“, бе проведена информационна кампания с 3 кръгли маси, на която присъстваха 36 участника от 3-те общини партньори по проекта – Рудозем, Садово и Чепеларе.

Проект BG05SFOP001-2.025-0151 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“ е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Презентациите от информационната кампания се предоставят за публичен достъп:

www.eufunds.bg

Всички права запазени | Сдружение "Съюз за България" | 2023 - 2024 г.